Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Työnantajavastuun näkökohdat

Olennaiset Kiillon ja KiiltoCleanin työnantajavastuun näkökohdat liittyvät henkilöstöresurssien ja henkilöstön tarpeiden sekä työskentelyturvallisuuden hallintaan. Näistä aiheutuvia vaikutuksia, niitä mittaavia tunnuslukuja ja niihin kohdistuvia hallintatoimenpiteitä kuvataan tässä osiossa.


Henkilöstö ja työolosuhteet: Toimintaperiaatteet

Kiillon ja KiiltoCleanin työyhteisöt rakentuvat henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen, turvallisen työn ja työympäristön sekä selkeiden tavoitteiden perustalle. Perusta luo edellytykset motivoituneelle, sitoutuneelle ja osaavalle henkilöstölle, joka turvaa yhtiöiden toiminnan, tuotteiden ja palvelujen korkean laadun sekä yhtiöiden kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden.

Kiillon ja KiiltoCleanin tavoitteena on, että henkilöstö on motivoitunutta, osaavaa ja tekee töitä tuloksekkaasti. Kiilto Family -konsernin työhyvinvointiohjelma on tärkeä väline päämäärän saavuttamisessa.

Työhyvinvointiohjelma jakautuu viiteen osa-alueeseen, joita ovat johtaminen, työyhteisö ja -ympäristö, liikunta, oma toimintakyky ja terveys sekä osaaminen. Ohjelman painopistealueet määritellään vuosittain ja ne pidetään mahdollisimman konkreettisina. Työhyvinvointiohjelman onnistumista mitataan muun muassa sairauspoissaolojen määrällä ja henkilöstötutkimuksella.

Ansiokas esimiestyö motivoi työntekijää

Hyvä esimies tukee työntekijän henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa sovittuihin työsuorituksiin. Kiillon ja KiiltoCleanin esimiehet sitoutuvat kehittymään myös itse, samalla kun alaisensakin.

Lue lisää

Kuuleminen ja vaikuttaminen

Kehityskeskustelujen ohella henkilöstön ja työnantajan vuoropuhelua tapahtuu päivittäisen työnteon muodossa ja työhön liittyvissä yhteisissä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa.

Lue lisää

Tukea ja aktivointia eri elämänvaiheissa

Kiilto ja KiiltoClean tukevat henkilöstön työssä jaksamista eri elämäntilanteissa. Vuorotteluvapaa, osa-aikaeläke, etätyö tai lyhennetty työaika tarjoavat joustomahdollisuuksia henkilöstön arkeen.

Lue lisää

Jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä

Jokaisella Kiillon ja KiiltoCleanin työntekijällä on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää osaamistaan. Esimiehet kartoittavat henkilöstön koulutustarpeita tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä työn arjessa.

Lue lisää

Turvallisuus- ja siisteyskatselmukset kahdesti vuodessa

Kemianteollisuudessa työturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kiilto ja KiiltoClean kehittävät työturvallisuutta jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Työntekijöiden asianmukainen suojautuminen, työpisteiden turvaohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet vähentävät kemikaalityöskentelyn riskejä.

Lue lisää

Vastuullisia tekoja

Henkilöstötutkimus kertoo työilmapiiristä

Henkilöstötutkimuksen tulokset ovat säilyneet tasaisen positiivisina raportointijaksolla vuosina 2012–2014. Henkilöstön motivaatio on hyvä: suurin osa työntekijöistä kokee oman työnsä hyödylliseksi ja työpanoksensa yhtiön kannalta tärkeäksi.

Lue lisää

Hyödylliset ideat aloitteilla esiin

Aloitekäytäntö on yksi Kiillon ja KiiltoCleanin tavoista kannustaa koko henkilöstöä kehittämään yritysten toimintaa. Aloite voi olla mikä tahansa käytäntöjä koskeva ehdotus.

Lue lisää

Etsintäkuulutus: Turvallisuushavainnot

Kiilto etsii yhdessä henkilöstönsä kanssa toiminnassa näkyviä mahdollisia turvallisuuspuutteita ja kehitystarpeita. Tätä varten esimerkiksi tuotannon työntekijöillä on taskuissaan vihot, joihin he voivat kirjata työturvallisuuteen liittyviä havaintoja osana päivittäistä työtään.

Lue lisää

Tulospalkkio kannustaa kehittämään toimintaa

Kiillon ja KiiltoCleanin henkilökunnan työpanoksen osuus yhtiöiden tuloksen syntymisessä on merkittävä. Henkilöstö vaikuttaa ratkaisevasti yritysten toiminnan tehokkuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä tätä kautta taloudelliseen tulokseen.

Lue lisää

Viisi ässää siisteyteen

5S on Kiillon tuotannossa pieninä osa-alueina toteutettava siisteysohjelma. Sen filosofian mukaan erinomaisessa tehtaassa kaikki on siistiä ja jokainen työpiste on puhdas ja järjestyksessä.

Lue lisää

Pelastusharjoitus kouluttaa riskitilanteisiin

KiiltoClean järjesti syksyllä 2014 Turun tehdasalueella pelastusharjoituksen yhdessä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. Harjoituksen suunnitteluprosessi käynnistyi jo alkuvuodesta KiiltoCleanin tuotanto- ja turvallisuuspäällikkö Tapio Katajamäen toimesta.

Lue lisää

Työntekijät ideoivat henkilönostimen

KiiltoClean etsii yhdessä henkilöstönsä kanssa toiminnassa näkyviä mahdollisia turvallisuuspuutteita ja kehitystarpeita. Tavoitteena on saada jokaiselta tuotannon työntekijältä vähintään yksi turvallisuushavainto joka vuosi

Lue lisää

Osaamisesta varmuutta työhön

Kiilto ja KiiltoClean tavoittelevat työntekijöidensä ammatillista moniosaamista. Henkilöstön jatkuva kehitys ja kouluttautuminen nähdään strategisena kilpailuetuna.

Lue lisää

Aktiivinen liikunta on hyvän olon lähde

Kiillolle ja KiiltoCleanille on myönnetty valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon Aktiivisen työpaikan sertifikaatti, joka on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline.

Lue lisää

Leadership-koulutuksella eväitä pitkäjänteiseen strategiasuunnitteluun

Kiilto käynnisti Itä-Euroopan kansainvälisten yhtiöidensä johdolle suunnatun Leadership-koulutuksen lokakuussa 2014.

Lue lisää

Vastuulliset yhdessä

Kemikaaliturvallisuus on osa tuotekehitystä

Työterveyslaitos tekee Kiillossa työhygieniamittauksen neljän vuoden välein. Yhteistyö on kuitenkin jatkuvaa, koska Kiillon kemian alan asiantuntemusta halutaan hyödyntää ja jakaa tarkastusten ulkopuolellakin.

Lue lisää

Kummin vinkit tukevat turvallista työtä

Työturvallisuuden kummitoiminnassa prosessiturvallisuuden asiantuntijat jakavat hyviä toimintatapoja ja -käytäntöjä keskenään. Kummitoiminta aloitettiin Kiillossa Kemianteollisuus ry:n aloitteesta aloitteesta vuonna 2013.

Lue lisää
Share