Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Osaamisesta varmuutta työhön

Kiilto ja KiiltoClean tavoittelevat työntekijöidensä ammatillista moniosaamista. Henkilöstön jatkuva kehitys ja kouluttautuminen nähdään strategisena kilpailuetuna.

Yritysten ulkoista koulutusta ovat aihekohtaiset kurssit, seminaarit, luennot, tutkinnot, messut, vierailut raaka-aine- ja tarviketoimittajien luona sekä muut tiedonhankintamatkat. Ulkoiset koulutukset ovat taloudellisesti ja ajallisesti osittain tai kokonaan työnantajan tukemia.

Yritykset järjestävät henkilöstölleen myös sisäistä koulutusta. Sitä tarjotaan osana muita säännöllisiä tilaisuuksia, kuten myyntikokouksia, tuotekehityksen ja tuotannon palavereita, raaka-ainetoimittajien vierailuja ja asiakaskoulutuksia. Sisäistä koulutusta järjestetään myös erillisinä teemakohtaisina tilaisuuksina.

Koulutustavoitteiden toteutumista tarkastellaan henkilöstön ja työnantajan yhteisissä keskusteluissa. Osastojen ja yksiköiden osaamisen ja toimintojen kehittämistä seurataan henkilöstötutkimuksella vuosittain.

– Suorittamani kemianteollisuuden ammattitutkinto tuo varmuutta työskentelyyni. Nyt tiedän, mistä kannattaa hakea tietoa, jos jokin työhön liittyvä asia on epäselvä. Tästä on merkittävästi apua, sillä liimat ja laitteet muuttuvat ja työssä tulee koko ajan uusia haasteita, sanoo Kiilto Oy:n tuotantotyöntekijä Harri Markkola.

KiiltoClean Oy:n avainasiakkuuspäällikkö Mikko Ruhtinas valmistui toukokuussa 2013 Turun ammattikorkeakoulun ylemmän tutkinnon ohjelmasta.

– Opinnäytetyöni käsittelee ammattikäyttöön tarkoitettujen pesuaineiden julkisia hankintoja. Opinnot ovat tukeneet päivittäistä työtäni ja mahdollistaneet teorian linkittämisen käytännön työhön. Yritys on tukenut ja kannustanut opintojen suorittamista alusta lähtien, mikä osaltaan on motivoinut opiskelua ja mahdollistanut valmistumisen toivotussa aikataulussa.

– Osallistuin vuonna 2013 Future Excellence 4 -koulutusohjelmaan, jossa keskityttiin johtajuuden kehittämiseen ja kehittymiseen alati muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yritysympäristössä. Tutkielmassani keskityin Valioon KiiltoCleanin avainasiakkaana. Tutkielman tavoitteena oli kuvata avainasiakastyöskentelyn nykytila ja kehittää toimintaamme edelleen, kertoo KiiltoClean Oy:n asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Jukka Rantala.

KIILLON JA KIILTOCLEANIN TYÖNTEKIJÄT OVAT TYÖNSÄ OHELLA SUORITTANEET OPINTOJA JA LAATINEET NIIHIN LIITTYVIÄ LOPPUTÖITÄ MM. NÄISTÄ AIHEISTA:

 • sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa ja
  yrityskuvan rakentamisessa
 • internet-sivujen koodikielet ja niiden hyödyntäminen omilla
  verkkosivustoilla
 • palveluliiketoiminnan kehittäminen myynnin tukena
 • toiminnan kehittäminen kriittisissä asiakaskohtaamisissa
 • kustannustehokkuuden kehittäminen tytäryhtiöiden logistiikkatoiminnoissa
 • yhteisömanagerointi
 • ostopäällikkökoulutus
 • strategisen johtamisen kehittäminen
 • avainasiakkuusjohtamisen kehittäminen
 • julkiset hankinnat
 • johtaminen kansainvälisessä liiketoiminnassa
 • kemianteollisuuden ammattitutkinto
 • asianajajatutkinto

Yrityksissä on henkilöstölle järjestetty henkilökohtaisia tai yhteiskoulutustilaisuuksia työhön liittyvistä aiheista. Laajimmin henkilöstöön ulottuvia ovat mm. käytössä olevien tietoteknisten ja hallinnollisten järjestelmien, ohjelmien ja laitteiden (mm. toimintajärjestelmä, asiakkuudenhallintajärjestelmä, tehdasjärjestelmät, toimisto-ohjelmat) esittely ja perehdytys uusille henkilöille ja syventävä koulutus halukkaille sekä uusien järjestelmien, ohjelmien ja laitteiden käyttökoulutus. Lisäksi jaksolla 2012–2014 on toteutettu osana säännönmukaista koulutusohjelmaa koulutus- ja harjoitustilaisuuksia näistä aiheista:

 • kemikaaliturvallisuus
 • työturvallisuuskortti
 • palontorjunta ja alkusammutus
 • ensiapu
 • vaaralliset kuljetukset
 • IMO-luokitukset
 • tulityökortti
 • trukkikortti
 • turvallisuuskaluston käyttö
 • räjähdysvaaralliset tilat
 • sähkötyöturvallisuus
 • henkilönostot
 • vuodontorjunta
 • onnettomuusharjoitukset
 • siisteysohjelma
 • sisäiset auditoinnit
 • haastavat asiakaspalvelutilanteet
 • asiakkaan laitetekniikka
 • tuotelaatu
 • esimiestaidot
Share