Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kiillon laatuperiaatteet

 • Jokainen Kiiltolainen toimii työssään vastuullisesti noudattaen laatujärjestelmämme ohjeistuksia ja niihin sisältyvää ympäristö-, turvallisuus- ja yhteiskuntavastuun huomiointia.
 • Jokainen Kiiltolainen tuntee vastuualueensa, työtehtävänsä ja niihin liittyvät velvoitteet, ja ymmärtää ne osana kokonaislaatua. Työtehtävät suoritamme aina sovittujen menetelmien ja voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Muutoksista ilmoitamme viipymättä esimiehelle ja laatukäsikirjaan.
 • Jokainen Kiiltolainen sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään omaa ammattitaitoaan, tehtävässä vaadittavaa tietämystä sekä omaan työhön liittyvää ja yleistä turvallisuutta. Kaikessa toiminnassa pyrimme vaatimustenmukaisuuteen, häiriöiden ennaltaehkäisyyn, ympäristö-, terveys- ja turvallisuushaittojen minimointiin sekä raaka-aineiden ja energian käytön optimointiin. Huomioimme, että olemme osa työyhteisöä ja sen hyvinvointia. Henkilöstöä koulutamme, opastamme ja kannustamme toimimaan näitä tukevalla, vastuullisella tavalla.
 • Sitoudumme liiketoiminnassamme rehellisyyteen, korruptionvastaisuuteen sekä kaikkien toimintaamme liittyvien lakien, viranomaisohjeiden ja -määräysten noudattamiseen. Noudatamme Tasa-arvolakia ja Yhdenvertaisuuslakia ja kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja, ihmisoikeuksia sääteleviä asiakirjoja.
 • Pyrimme aktiivisin ja omaehtoisin toimin edistämään sisäisen ja ulkoisen ympäristömme hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Toimintamme vaikutuspiirissä noudatamme yhteiskuntavastuun periaatteita ja pyrimme siihen, että koko arvoketjumme toimii vastuullisesti.
 • Pidämme sidosryhmien kanssa yllä vuoropuhelua, vastaamme mahdollisiin huolenilmauksiin ja kehitämme palautteen pohjalta toimintaamme mahdollisuuksien mukaan.
 • Kerromme vastuullisesti Kiilto Oy:n toiminnasta ja tuotteista. Ohjaamme ja opastamme tuotteidemme oikeaan ja turvalliseen valintaan, käyttöön ja hävittämiseen pyrkien osaltamme auttamaan myös asiakastamme vastuulliseen toimintaan.
 • Noudatamme kumppaniemme kanssa tekemiämme sopimuksia ja hyviä liiketapoja. Tunnistamme liiketoiminnassamme esiintyvän strategisen tai kolmatta osapuolta koskevan luottamuksellisen tiedon ja säilytämme sen luottamuksellisena. Toimimme vapaan ja avoimen
  kilpailun hengen mukaisesti. Viestimme asiakkaillemme selkeästi ja hyvien käytäntöjen mukaisesti hinnoistamme, sopimusehdoistamme ja palveluistamme.
 • Yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme edellytämme noudattavan Kiilto Oy:n laatujärjestelmän asettamia laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvelvoitteita sekä noudattavan yleisesti hyväksyttyä vastuullisuuden toimintamallia.
 • Poikkeava tilanne on osoitus häiriöstä tai sen uhasta Kiilto Oy:n toiminnassa. Jokainen Kiiltolainen on velvollinen ilmoittamaan välittömästi havaitsemastaan tai epäilemästään turvallisuusriskistä tai poikkeavasta tilanteesta: viallisesta tuotteesta, viallisesta laitteesta, virheellisestä tai epätyydyttävästä toiminnasta. Poikkeavan tilanteen syyt selvitämme huolellisesti ja teemme asianmukaiset korjaustoimet, jotta vastaavanlainen tilanne tai virhe ei toistuisi.
 • Toimintamme laatu-, ympäristö- ja turvallisuustasoa sekä yhteiskuntavastuun toteutumista seuraamme, arvioimme ja kehitämme järjestelmällisesti valittujen mittareiden, sisäisten tarkastusten, itsearviointien, asiantuntijakäsittelyjen, johdon katselmusten, saamamme palautteen ja määrättävien korjaus- ja kehitystoimien avulla.
 • Yrityksen johto tarttuu havaitsemiinsa tai raportoituihin tuotteiden ja toiminnan laatua, ympäristöä ja turvallisuutta tai yhteiskuntavastuun toteutumista koskeviin epäkohtiin ja ryhtyy välittömiin toimiin kokonaislaadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Share