Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kiilto: Yritysvastuun olennaisuuksien tunnistaminen

Tässä raportissa kuvataan Kiillon yritysvastuun olennaiset näkökohdat ja niihin liittyvä toiminta, päämäärät, tavoitteet ja toteutumat.

Sisäisistä asiantuntijavastuuhenkilöistä koostuva ympäristö- ja turvallisuusvastuuryhmä(YTVR) arvioi Kiillon yritysvastuun olennaisuuksia ja niiden merkittävyyttä ja toteutumista edellä mainittujen standardien pohjalta, kestävän kehityksen ja sidosryhmien näkökulmat sekä oma toimiala ja liiketoimintaympäristö huomioiden. Ryhmä myös valvoo ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien standardienmukaisuutta, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien ja riskinarvioinnin ajantasaisuutta sekä Kiillon yritysvastuun raportin sisältöä ja päivitystä.

YTVR:n lisäksi Kiillon yritysvastuun olennaisia näkökohtia tunnistavat, arvioivat ja valvovat myös sisäiset RC- ja muut asiantuntijatyöryhmät sekä toiminto- tai tehtäväkohtaiset vastuuhenkilöt. RC-ryhmät raportoivat YTVR:lle ja tämä edelleen johtoryhmälle. Johtoryhmä informoi hallitusta tärkeimmistä yritysvastuun aihepiiriin kuuluvista asioista.

Kiilto seuraa olennaisia näkökohtia indikaattorien, sisäisten auditointien, johdon laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskatselmusten, prosessikatselmusten, riskinarviointien, itsearviointien, poikkeamaraportointien sekä laatukäsikirjan ohjeistamien muiden käytänteiden avulla.

Nämä menettelyt varmistavat, että Kiillon olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat on tunnistettu, niitä valvotaan ja ne huomioidaan strategioissa, päätöksissä ja tavoitteissa.

Share