Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta

Kiillon ja KiiltoCleanin liiketoiminnan ydin on ratkaisujen tuottaminen asiakkaiden tarpeisiin, tavoitteena olla asiakkaalle alan paras kumppani. Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa toimintaympäristöstä huolehtimista, lisäarvon tuottamista kaikille sidosryhmille. Se on pitkäjänteisyyttä, luotettavuutta, tuotteiden ja toiminnan kestävää hallintaa.

Molempien yritysten toiminnan avainsana on kokonaislaatu. Se sisältää tuotelaadun lisäksi kaikki ne strategiset ja operatiiviset toiminnot, jotka liittyvät tuotteisiin, henkilöstöön, muihin sisäisiin toimintoihin sekä ulkoisiin sidosryhmäsuhteisiin ja toimintoihin. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtien sekä muiden yritysvastuun ulottuvuuksien huomioiminen on erottamaton osa kokonaislaatua.

Kokonaislaadun tasoa valvotaan standardeihin perustuvien laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien sekä vastuullisuusohjelmien avulla. Kokonaislaatu kaikkine elementteineen konkretisoituu jokaisen liiketoimintayksikön ja osaston vuosistrategioissa, tavoitteissa ja toimintaohjelmissa. Ydinajatuksena on, jaetun yhteisen arvon periaatteella, kokonaisvaltainen laadun parantaminen niin yrityksissä kuin niiden sidosryhmissä. Kiilto ja KiiltoClean ovat aktiivisesti mukana toimialaansa kehittävässä toiminnassa, ennakoivat lainsäädännön ja määräysten tulevia muutoksia sekä osallistuvat oman ja asiakasalojensa asiantuntija- ja viranomaisyhteistyöhön.

Vastuullisuuden peruspilarina on toimiminen kaikkien lakien ja säädösten mukaisesti ja toimintaan liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja asiakirjoja kunnioittaen. Kiillossa ja KiiltoCleanissa vastuullisuuteen liittyy myös pyrkimys lainsäädännön vaatimukset ylittävään toimintaan, edelläkävijyyteen, esimerkillisyyteen ja yhteistä hyvää tavoitteleviin kumppanuuksiin.

Kiillon ja KiiltoCleanin strateginen johtaminen

Kiilto ja KiiltoClean vastaavat liiketoiminnallaan sidosryhmien odotuksiin ja tuottavat niille lisäarvoa. Liiketoiminnan ydinprosesseja ovat asiakkuus- ja tuotekehitysprosessi sekä tilaus- ja toimitusprosessi, joka kuvataan toimitusketjun muodossa tällä sivulla.

Liiketoiminnan tukiprosesseja ovat tekninen kehitys ja kunnossapito sekä emoyhtiö Kiilto Family Oy:n hallinnoimat talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon prosessit.

Strateginen johtaminen on yritysten liiketoiminnan avainprosessi. Se ohjaa strategian laadintaa sekä ydin- ja tukiprosessien toimintaa strategisten tavoitteiden, kokonaislaadun ja sidosryhmien odotusten toteutumiseksi.

Yritysvastuu sisältyy erottamattomasti liiketoimintaprosesseihin ja strategianlaadintaan. Liiketoimintaprosessien kriittiset tekijät heijastuvat myös olennaisten yritysvastuun näkökulmien määrityksiin.

Strategiaprosessi on jatkuvaa työskentelyä, joka ulottuu yritysten kaikkeen toimintaan. Strategiaprosessia ohjaa ylimmällä tasolla kummassakin yhtiössä kuukausittain kokoontuva johtoryhmä.

Johtoryhmä arvioi toiminnan tasoa lisäksi säännöllisissä prosessien katselmuksissa sekä johdon laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskatselmuksissa, ja ottaa kantaa tehtyihin ratkaisuihin ja toimeenpanee kehitystoimia raportoidun informaation
perusteella.

Kiillon ja KiiltoCleanin strategisia vahvuuksia

• Tuotekehitys, tuotanto ja palvelu lähellä asiakasta.
• Asiakasaloittain erikoistunut osaaminen, vahva asiakaspalveluorganisaatio.
• Tuotejärjestelmät ja kokonaispalveluratkaisut.
• Asiakaskoulutus ja tuoteneuvonta.
• Ympäristöä säästävät tuotantoprosessit.
• Vakavarainen talous.
• Suomalaisen konseptin toteutus myös kansainvälisillä markkinoilla.

Johtamisprosessi (Strategiaprosessi)

Kiillon ja KiiltoCleanin johtoryhmät ohjaavat ja seuraavat ylimmällä tasolla koko organisaation toimintaa ja prosessien suorituskykyä sekä valvovat strategisten tavoitteiden saavuttamista ja sidosryhmien odotusten toteutumista. Johtoryhmät raportoivat yhtiöidensä hallituksille. Johtamismenettelyjä arvioidaan ja kehitetään mm. henkilöstötutkimusten, auditointien ja itsearviointien pohjalta.

Kussakin ydin- ja tukiprosessissa työskentelyä ohjaa prosessiryhmä, joka

  • määrittää prosessin keskeiset asiakkaat ja tarpeet
  • määrittää yhteydet muihin prosesseihin
  • määrittää seurattavat mittarit ja niiden keruu- ja seurantakäytännöt ja arvioi, tuottaako prosessi sellaisia tuloksia kuin tavoitellaan
  • tunnistaa prosessin toimittajiin ja sidosryhmiin liittyvät haasteet
  • arvioi prosessiin kohdistuvat sisäiset ja ulkoiset haasteet
  • tunnistaa ja dokumentoi prosessiin sisältyvät riskit ja mahdollisuudet,  määrittää hallintatoimenpiteet ja arvioi niiden tehokkuutta
  • arvioi resurssien riittävyyttä tehokkaan toiminnan kannalta
  • jatkuvasti ja aktiivisesti miettii ja toteuttaa  asiakastyytyväisyyttä parantavia kehityshankkeita

Kiillon ja KiiltoCleanin riskit ja riskien hallinta:

Merkittävimpiä riskejä voivat olla omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen sekä toiminta- ja tuotevastuisiin liittyvät vahinkoriskit. Niitä vastaan suojautumisessa käytetään sertifioituun laatujärjestelmään sisältyviä ennakoivia riskinarviointi- ja -hallintatoimenpiteitä ja vakuutuksia.

Liiketoimintaan liittyviä riskejä arvioidaan vuosittain liiketoimintastrategioiden ja budjettien laadinnan yhteydessä sekä sisäisten asiantuntijatyöryhmien tarkasteluissa. Yhtiöiden hallitukset arvioivat riskejä ja niiden hallintaa vuosittain toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Toimitusketju (Tilaus- ja toimitusprosessi)

Tuoteturvallisuus ja laadunvalvonta ovat Kiillon ja KiiltoCleanin toimitusketjujen ydinelementit. Ne kulkevat mukana raaka-aineiden valinnasta tuotantoon ja valmiiden tuotteiden toimitukseen. Toimitusketjun menestyksekkääseen hallintaan kuuluu myös kiinteä yhteistyö asiakkuus- ja tuotekehitysprosessin kanssa.

Share