Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Vastuullisuutta tuotteen koko elinkaaren ajan

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu kattaa Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteiden elinkaaren tuotekehityksestä raaka-aine- ja pakkausvalintoihin, tuotantoon, jakeluun, käyttöön sekä pakkauksen ja tuotejäämien hävittämiseen asti. Kiilto valmistaa tuotteensa omissa tuotantolaitoksissaan Lempäälässä, KiiltoClean Turussa ja Hankasalmella. Tuotanto lähellä kuluttajaa sekä raaka-aine- ja pakkausmateriaalien huolellinen valinta minimoi toiminnan ekologisen jalanjäljen.

Kiilto ja KiiltoClean panostavat jatkuvasti kehittyvään, turvallisuuden ja ympäristön huomioivaan tuotesuunnitteluun, sillä juuri tuotteillaan ne voivat eniten vaikuttaa tulevaisuuden ympäristökehitykseen. Markkinointi, tuotekehitys, tuotanto ja osto ovat tiiviissä vuoropuhelussa keskenään vastuullisuuden optimoimiseksi tuoteketjun eri vaiheissa.

Markkinointi tuo asiakkaan tuotetarpeen vastuullisuusnäkökulmineen tiedoksi tuotekehitykseen. Tuotekehitys etsii jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja sekä tutkii mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteena syntyviä raaka-aineita.

Tuotannossa investoidaan ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Tavoitteena on pienentää kokonaisjätemäärää, jäteveden osuutta kokonaisvedenkulutuksesta sekä tuotantotonnia kohden käytettyä kokonaisenergiamäärää.

Asiakas

Asiakkaan tarpeet ohjaavat tuotekehitystä. Kiilto ja KiiltoClean osallistuvat omalla tuote- ja palvelukonseptillaan asiakkaan taloudellisen tuloksen, tehokkuuden ja osaamisen kehittämiseen. Tuotekehityksellisellä yhteistyöllä asiakkaan kanssa varmistetaa käytännön tuntuma asiakkaan käyttöalueeseen ja -tekniikkaan ja havaitaan tulevaisuuden signaalit mahdollisimman varhain.

Raaka-aineet

Kiilto ja KiiltoClean edellyttävät, että materiaalit ovat turvallisia käyttäjälle ja ympäristölle ja että ne varmistavat tuotteen toimivuuden ja kilpailukyvyn. Raaka-ainehankinnat perustuvat aina objektiivisiin kriteereihin, kuten laatuun, hintaan, toimituskykyyn ja vastuullisuuteen. Yksittäisen raaka-aineen ympäristövaikutuksia arvioidaan toimittajan antamien tietojen pohjalta ja verrataan sen vaikutuksia mahdollisen korvaavan raaka-aineen vaikutuksiin.

Pakkaukset

Molemmat yritykset edellyttävät, että pakkaustoimittaja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä laadun ja vastuullisuuden toimintamalleja. Mahdollisuuksien mukaan pyritään valitsemaan paikallinen toimittaja. Pakkausten tulee olla – turvallisuudesta tinkimättä – mahdollisimman kevyitä, mikä vähentää sekä pakkausjätteen määrää että kustannuksia. Samaa tavoitetta palvelee erilaisten pakkausten lukumäärän pitäminen mahdollisimman pienenä. Pakkausvalinnoilla pyritään myös edistämään kierrätystä.

Logistiikka

Raaka-aineiden ja pakkausten kuljetusten keskittäminen sekä suurastia- ja säiliötoimitukset vähentävät pakkausjätettä, päästöjä ja kustannuksia. Kiillon oma raaka-ainetuotanto vähentää kuljetuksia ja lisää omavaraisuutta.

Tuotekehitys ja tuotanto

Oma tuotekehitys reagoi nopeasti asiakkaan tarpeisiin, lainsäädännön muutoksiin ja teknologian kehitykseen. Se etsii käyttäjän ja ympäristön kannalta yhä parempia, kestävästi hallittavia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. Paikallinen tuotanto minimoi toiminnan ekologista jalanjälkeä ja lisää toimitusvarmuutta. KiiltoCleanin tuotteet valmistetaan Turussa ja Hankasalmella, Kiillon Lempäälässä. Pääsääntöisesti suljettu valmistus ja eräkohtaiset prosessit sekä annostelu- ja siirtoratkaisut takaavat sen, että tuotannossa ei synny sivutuotteita ja päästöt maaperään, ilmaan ja veteen voidaan minimoida.

Tuotteet

Tuotteet vastaavat mahdollisimman tarkasti asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimuksia ja toiveita. Yhä useampi tuote on varustettu merkillä, joka kertoo tuotteen edustavan erityistä, virallisten testausmenetelmien todentamaa laatu- tai turvallisuustasoa. Näiden tuotteiden osuus valikoimassa ja asiakkaiden ostopäätöksissä kasvaa koko ajan.

Logistiikka

Toimitusten oikea-aikaisuus, virheettömyys ja kuljetusten turvallisuus ovat laatuindikaattoreita, joilla seurataan sekä oman että kuljetusliikkeen toiminnan tasoa. Tuotteiden jakelu toteutetaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla logistiikalla. Suurastia- ja säiliötoimituksilla vähennetään asiakkaalle syntyvän pakkausjätteen määrää. Paikalliset tehtaat Venäjällä minimoivat Suomesta sinne suuntautuvaa kuljetustarvetta.

Tuotteen käyttö

Asiakas saa teknisesti ja ekologisesti turvallisen sekä taloudellisesti optimaalisen tuotteen. Asiakaskoulutus ja -neuvonta jatkuu tuotteen toimittamisen jälkeenkin. Kiilto perehdyttää ammattiasiakkaita omassa koulutuskeskuksessa, aluevarastoilla ja internetissä tuotteiden, järjestelmien ja menetelmien oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Myös KiiltoClean ohjeistaa tuotteiden turvalliseen käyttöön johdonmukaisesti. Yritys tarjoaa asiakkaille tuote- ja käyttökoulutusta sekä käytännön annosteluvälineitä ja -järjestelmiä. Kaikissa tuotteissa on selkeä käyttöohje.

Käytön jälkeen

Tuotteista saatavilla olevat selkeät hävitysohjeet auttavat asiakasta hävittämään tuotejäämän ja tyhjän pakkauksen oikealla tavalla

Share