Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Raportointikuvaus

Vastuullisia tekoja sidosryhmien hyväksi

Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n toiminta perustuu sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Siksi olemme halunneet tuoda sidosryhmät kiinteäksi osaksi tätä yritysvastuun raporttia ja saada heidän äänensä kuuluviin. Raportin pääteemana ovat Kiillon ja KiiltoCleanin vastuulliset teot sidosryhmien hyväksi.

Vastuussa-raportissa yritysvastuuta lähestytään kolmesta näkökulmasta: ympäristövastuun ja tuoteturvallisuuden, työnantajavastuun sekä taloudellisen vastuun kautta. Raportissa konkretisoidaan, kuinka vastuullisuus kytkeytyy Kiillon ja  KiiltoCleanin strategisille ja operatiivisille tasoille ja kuinka yritykset edistävät sitä pitkäjänteisesti ja ennakoivasti.

Vastuussa-raportti kattaa Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n liiketoiminnan vuosilta 2012-2014. Raportissa viitataan henkilöstö-  ja taloushallinnon kuvauksissa myös konsernin emoyhtiöön Kiilto Family Oy:öön, joka vastaa konsernin henkilöstö-, tieto-  ja taloushallinnosta.

Kiilto ja KiiltoClean ottavat toiminnassaan huomioon  ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta. Kiilto on myös implementoinut ISO 26000 -standardin laatujärjestelmäänsä ja sen kautta laajalti käytäntöihinsä. Tämä raportti  seuraa Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston raportointiperiaatteita soveltaen pääosin ohjeiston perustasoa (Core level), joiltakin osin kuitenkin (esim. hallinto) huomattavasti perustason vaatimuksia laajemmin. Raportointi kattaa tarkoituksenmukaisella tarkkuudella myös ISO 26000 -standardin periaatteet ja ydinaiheet.

GRI G4 -ohjeiston Erityinen perussisältö (Specific standard disclosures) sekä ISO 26 000 -standardin periaatteet ja ydinaiheet raportoidaan sekä Kiillolle että KiiltoCleanille olennaisten seikkojen osalta. Olennaisuuksien määrittelykäytännöt kuvataan yritysesittelyjen yhteydessä. Yritysvastuun olennaiset näkökohdat puolestaan esitellään kunkin alateeman (näkökulman) kokoomasivuilla sekä sidosryhmäkuvauksessa. Raportin lopussa olevissa taulukoissa on  vertailtu vastaavuudet sekä GRI G4 -ohjeistoon että ISO 26000 -standardiin. Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu.

Kiillon ja KiiltoCleanin Vastuussa-raportti julkaistaan kolmen vuoden välein suomeksi ja englanniksi. Keskeisten vastuullisuustunnuslukujen toteumat julkaistaan vuosittain internetissä osoitteessa www.vastuullinenkiilto.com, jossa on myös tätä raporttia syventävää ja täydentävää tietoa.

Raportoitujen yrityskohtaisten tunnuslukujen määritykset, laskentarajat ja -periaatteet on päätetty kummassakin yrityksessä sisäisten asiantuntijaryhmien päättämin ja johdon vahvistamin kriteerein. Joiltakin osin noudatetaan toimialakohtaisten määritysten mukaisia tunnuslukuja (Kemianteollisuus, RC-ohjelma). KiiltoClean Oy:n luvuissa on edellisestä raportista poiketen yhdistetty Turun ja Hankasalmen tehtaiden luvut yhdeksi luvuksi. Yrityskohtaiset tunnusluvut eivät välttämättä kaikilta osin ole vertailtavissa keskenään. Lisäksi osa tunnusluvuista on yhteisiä ja kerätään emoyhtiö Kiilto Family Oy:stä. Lisätietoja antaa tiedottaja Armi Mehto Kiilto Family Oy:ssä. Lisätietoja tunnusluvuista antavat Kiilto Oy:ssä tuotekehitystuen päällikkö Lilli Puntti ja KiiltoClean Oy:ssä tuotekehityskemisti Maija Blomquist.

Kiillon ja KiiltoCleanin Vastuussa-yritysvastuuraportti julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Englanninkielisenä raportti on saatavissa kesällä 2015. Internetissä raportti julkaistaan osoitteissa www.vastuullinenkiilto.com, www.kiilto.com ja www.kiiltoclean.fi. Raportin voi tulostaa kokonaan tai itse valittavin osin vastuullinenkiilto.com -sivustolta.

Vastuussa-yritysvastuuraportin julkaisusta vastaa tiedottaja Armi Mehto, Kiilto Family Oy. Raportin on koostanut työryhmä Armi Mehto, Asta Vainionpää (Kiilto Oy), Maija Blomquist (KiiltoClean Oy), Nina Kempe (KiiltoClean Oy)

Share